1.GESTIUNEA RESURSELOR

Evidența, gestiunea și managementul tuturor resurselor materiale și financiare.

2.SISTEM DE ORGANIZARE OPTIMĂ ȘI GESTIONARE OPERATIVĂ A STOCURILOR PRIN:

✓ Organizarea pe gestiuni a tuturor mijloacelor circulante materiale de tip : materii prime, semifabricate, produse finite, marfuri, obiecte de inventar în depozit/ folosință pe utilizatori ș.a.;
✓ Modele WMS interactive, cu opțiuni - utilizator de alegere automată a modelului, în funcție de natura stocului, domeniul de folosire, cerințe de fabricație sau de livrare ș.a.;
✓ Sisteme de coduri, modele și algoritmi autoadaptabili pentru organizarea, evidența, identificarea, localizarea, utilizarea, procesarea, gestiunea și contabilitatea stocurilor;

✓ Utilizarea sistemică integrată, într-o infrastructură informatică generalizată, a tuturor tehnologiilor și dispozitivelor digitale actuale, pe tot circuitul informațional al stocurilor;
✓ Optimizarea și automatizarea aprovizionării, depozitării, stocării, livrărilor și evidenței stocurilor;
✓ Includerea într-o singură interfață a tabelelor de stocuri WMS împreună cu:
- butoane pentru selectarea modelelor și a operațiunilor tehnologice de prelucrare (croire, debitare, combinare ș.a.);
- filtre și comenzi pentru optimizarea prelucrărilor și pentru alegerea multicriterială a variantelor;
- zone de vizualizare interactivă a rezultatelor finale;
- alte elemente de: integrare/ automatizare/ optimizare/ etichetare/ ș.a.
Aceste interfețe fac parte integrantă și din modulele de Producție materială.
✓ Generarea automată operativă și completă a tuturor documentelor de gestiune și contabilitate referitoare la mișcarea și transformarea stocurilor ca resurse/ semifabricate/ produse finite, pe toate fazele de prelucrare și procesare ale acestora.

3.TREZORERIE

✓ Gestiunea, contabilitatea, controlul și administrarea fluxurilor financiare și a mijloacelor bănești ale companiei, exprimate în orice monede din toate circuitele financiar – bancare sau de casă;
✓ Integrarea cu aplicațiile bancare/ banking pentru preluarea automată de date din: fișiere cu extrase de cont, operațiuni electronice ș.a.;
✓ Contabilitatea automată/ asistată a tuturor operațiunilor de trezorerie : încasări, plăţi, viramente/ transferuri interne, avansuri spre decontare, diferențe de curs, operațiuni cu efecte/ carduri ș.a

4.MIJLOACE FIXE ȘI ALTE ACTIVE

✓ Evidenţa completă, gestiunea şi managementul tuturor imobilizărilor corporale şi necorporale, ca mijloace de producție și resurse logistice de bază ale companiei;
✓ Trasabilitatea completă a imobilizărilor realizate prin:
- producția de investiții corporale proprii: Proiecte > Construcții – Montaj > Urmărirea investițiilor > Puneri in funcțiune > Intrari ca Mijloace fixe;
- achiziție/ cumpărare de Mijloace fixe.
✓ Modernizări/ Reevaluări/ Intervenții ș.a.;
✓ Automatizarea contabilității complete a imobilizărilor prin calculul operativ al amortizării lunare, contabilizarea automată a tuturor operațiunilor de Intrare/ Iesire/ Modificare > pe proiecte/ obiective/ centre de cost, cu includerea automată în postcalculul financiar-contabil și de gestiune global, a amortizării lunare și a tuturor costurilor aferente;
✓ Sisteme moderne de codificare, etichetare, organizare, localizare și urmărire, bazate pe infrastructura IT “clasică” și pe noile tehnologii mobile (GPS, scannere s.a.).

5.PRODUCȚIA DE BUNURI ȘI SERVICII

✓ Organizarea, programarea, lansarea, urmărirea, evidența și trasabilitatea producției de bunuri și servicii pe baza conexiunilor/ interacțiunilor tuturor (sub)sistemelor economico – tehnice: comercial, producție, gestiune, contabilitate, management;
✓ Se îmbină algoritmi bazați pe retetare complete cu operațiuni tehnologice optimizate de prelucrări industriale pe faze ale stocurilor de materii prime/ semifabricate/ produse finite, pentru orice tipuri de produse sau industrii.

6.COMERCIAL ++

✓ Inclus nativ în SICO ERP, (sub)Sistemul Comercial ++ pune în practică Funcția Comercială a întreprinderii, prin informatizarea tuturor activităților de marketing și comerciale desfășurate, acoperind tot circuitul informațional : cereri de oferte > oferte > comenzi > aprovizionare/ desfacere, integrat funcțional, dacă este cazul, cu pregatirea/ lansarea/ urmarirea/ executarea producției de bunuri și servicii și cu toate celalte activități (planificare, logistică ș.a.) necesare, inclusiv fazele finale de livrare a produselor și serviciilor companiei;
✓ Circuitul de mai sus se concretizează prin generarea și procesarea de documente care reflectă toate procesele și activitățile derulate cu scop comercial, printr-o trasabilitate completă a acestora, documentele din “amonte” generând conținut pentru cele din “aval”, prin proceduri, algoritmi și funcțiuni automate, complet pregătite să preia eficient munca de rutină, în care operatorul uman are rol de coordonare, urmărire, analiză și decizie;
✓ Tehnologia, arhitectura, structura și funcționarea lui SICO ERP permit integrări API/ EDI/ Proprii cu: orice platforme de comerț electronic/ B2B, Office, Outlook, aplicații externe care emit/ primesc fișiere prelucrabile, roboti software incluși în Windows, orice alte tehnologii bazate pe Inteligența Artificială (IA) precum BPA (Business Process Automation) – automatizarea proceselor de business ș.a;
✓ Modulul Comercial ++ include și funcțiuni puternice de aplicație CRM. Prin integrarea nativă cu celelalte modulele ale lui SICO ERP (Logistică, Gestiuni, Producție, SFA, Retail, Management proiecte ș.a.) acesta orientează, concentrează și potențează activitățile și resursele companiei spre piață.

7.SISTEM RETAIL INTEGRAT

✓ Integrarea automată nativă a tuturor canalelor de vânzare (POS-uri, platforme on-line) în baza de date SQL Server a lui SICO ERP, prin operarea și procesarea în timp real a tuturor documentelor primare, încărcate automat cu date comerciale, contabile și fiscale complete, gata contabilizate, procesate și incluse automat în analize și rapoarte, cu închiderea fiscală și contabilă finalizate și cu toate serviciile/ declarațiile ANAF (e-factura, e-transport, saf-t, SGR etc..) făcute;
✓ Aplicația de Retail este integrată automat cu orice tip de Casă de marcat, atât pentru Gestiuni – Magazin cât și pentru oricare din gestiunile de stocuri sau cu modulele Comerciale de comenzi, module HORECA (Primiri Clienți/ Recepții) ori alte module similare pentru activități de tip Prestări de Servicii (clinici medicale ș.a.);
✓ Utilizarea de algoritmi pentru creșterea vânzărilor prin folosirea de:
- liste de prețuri ale produselor pe clienți/ magazine, în funcție de intervale (6) cantitative și valorice, perioade timp ș.a.;
- carduri de fidelitate, promoții;
- statistici și analize operative privind vânzările pe clienți/ produse/ factori de grupare ș.a.
✓ Este și o aplicație mobilă de tip SFA, putând rula sub orice sistem de operare și pe orice dispozitiv „smart”;

✓ Include mecanisme și funcțiuni automate pentru e-Factura, SGR;
✓ Este parte integrantă a lui SICO ERP, putând funcționa și ca modul independent.

8.REPARTIZAREA AUTOMATĂ PE OBIECTIVELE FINALE A CHELTUIELILOR/ VENITURILOR DE TIP INDIRECT

✓ Module/ gestiuni informaționale, pentru generarea automată, din documente deja existente dar nerepartizate, a unor documente de cheltuieli/ venituri complet structurate și repartizate pe obiectivele finale (centre de cost și venit), ca surse ale Postcalcului de gestiune.
✓ Astfel de gestiuni colectează automat, din celelalte module ale lui SICO ERP și date precum: reevaluări valutare cu diferențe de curs, repartizarea amortizărilor lunare ale mijloacelor fixe, costurile salariale nerepartizate, comisioane, dobânzi, sau orice ale cheltuieli/ venituri care, prin natura lor n-au putut fi arondate inițial obiectivelor finale (centre de cost/ venituri).

9.MANAEGMENT PROIECTE

✓ Managementul proiectelor de investiții, modernizare, reparații, infrastructură, caracteristic lucrărilor de Construcții – Montaj și altor domenii cu organizare pe proiecte din diverse industrii > este realizat de aplicația SICO Devize, specializată în ofertarea/ programarea/ planificarea/ lansarea/ urmărirea acestora;
✓ Baza normativă a lui SICO Devize o reprezintă normele republicane de deviz elaborate începând cu anul 1981, deschise, mult îmbogățite, aduse “ la zi”, (re)tehnologizate, în concordanță cu toate evoluțiie industriilor conexe: materiale de construcții, utilaje, mijloace de transport, echipamente, IT, serviciile de proiectare, monitorizare ș.a.;
✓ Prin integrarea cu SICO ERP se realizează un sistem informatic unic, standardizat, exhaustiv, puternic digitalizat și eficient, astfel încât șantierul devine asemănător, din punct de vedere organizatoric și funcțional unei secții de producție industrială, având însă propria sa dinamică informațional-decizională, zilnică/ orară, într-o continuă și efervescentă schimbare, dar într-un mediu decizional controlat tehnic, economic, financiar și comercial;
SICO Devize poate integra datele oferite de dispozitive inteligente de localizare/ scanare/ monitorizare/ urmărire a “task-urilor”/ lucrărilor;
SICO Devize rulează sub orice sistem de operare și pe orice dispozitiv „smart” și funcționează atât independent cât și integrat cu SICO ERP.

10.RESURSE UMANE

✓ Funcția de personal > evidența, organizarea, prezența, normarea și managementul Resurselor Umane;
✓ Salarizarea personalului;
✓ Integrări cu SICO ERP, retineri financiare, contabilitate, Declarația 112, Revisal;
✓ Este parte integrantă a lui SICO ERP, putând funcționa și ca aplicație independentă;
✓ Poate rula sub orice sistem de operare și pe orice dispozitiv „smart”.

11.(SUB)SISTEM DE CONTABILITATE FINANCIARĂ GENERALĂ

✓ Aplicație specializată pentru compartimentele de contabilitate financiară și sintetică generală care preia automat, sub forma notelor contabile, toate datele din SICO ERP și permite, în plus, culegerea directă de note contabile suplimentare;
✓ Sistem de balanțe financiar-contabile sintetice/ analitice, pe nivele sintetice/analitice de conturi > structurate pe companie (grup de companii) dar și pe activități/ obiective/ proiecte/ subunități > atât în lei cât și în orice monedă nativă a documentelor procesate;
✓ Sistem de indicatori financiari-contabili, postcalcul financiar, registru fiscal, fișe complete de conturi pe documente, jurnale, registre ș.a.;
✓ Export automat al datelor în aplicația de Bilanț a ANAF, Bilanțuri proprii.

12.(SUB)SISTEM DE SERVICII ELECTRONICE/ RAPORTĂRI(FISCALE)/ DECLARAȚII > CĂTRE ANAF ȘI ALTE INSTITUȚII

✓ SICO ERP exportă automat către serverele și aplicațiile ANAF toate Datele și Declarațiile fiscale obligatorii, exact și la termene, pentru orice categorie de contribuabil.
✓ Sistemul informatic SICO ERP include funcțiuni și module API pentru integrarea automată cu toate aplicațiile ANAF, meniuri și proceduri proprii pentru controlul total și validarea operativă a datelor exportate, astfel încât toate serviciile E-Factura/ E-transport ș.a. se prestează exact, la termene și cu efort minim.
✓ Sistem controlat și operativ de avertizări automate privind E-Factura/ E-transport.
✓ Procedură de descărcare automată din SPV a e-facturilor primite, cu opțiune pentru preluarea lor în SICO ERP și generarea automată, dacă este cazul, a notelor de recepție legate de comenzile de aprovizionare.
✓ Realizarea automată a tuturor Declarațiilor 406 prin integrarea completă a procedurilor SAF-T în SICO ERP și generarea automată asistată a codurilor SAF-T pe fiecare document inclus, încă din faza de generare a acestora.
✓ Meniu rapid și eficient de vizualizare și corectare a întregului SAF-T aplicat în toate modulele și structurile lui SICO ERP.

Shape
Thumb Thumb

30 de ani de experiență

SICO ajută la scalarea afacerii

TAREM SOFTWARE este o companie privata, cu capital integral romanesc, specializata in dezvoltarea de aplicatii informatice si consultanta pentru managementul afacerilor.

Domeniile de competenta includ dezvoltarea de aplicatii de tip ERP si CRM, oferite prin intermediul solutiei proprietare SICO ERP&CRM.

Brandul nostru este reprezentat de produsul SICO ERP&CRM, produs informatic de tip „client-server” din clasa de aplicatii „ERP&CRM”, realizat si implementat in Romania pentru evidenta, gestionarea si managementul resurselor materiale, umane si financiare ale societatilor comerciale si institutiilor publice.

Poate Sico sa fie adaptat conform specificului activitatii clientilor?

Da! Echipa noastră se ocupă de personalizarea softului pentru a îndeplini exact funcțiile de care are nevoie clientul.

Clientii nostri vor avea nevoie de echipamente tehnice/informatice noi?

De cele mai multe ori nu sunt necesare investiții în echipamente, dar vă vom recomanda cea mai eficientă soluție în funcție și de bugetul disponibil.

Avem momentan alt software de ERP/CRM. Putem transfera datele?

Da! Nu veți pierde datele precedente, și vă vom ajuta să le importați în SICO

De ce noi?

Putem observa toate amănuntele!
Compania ta are nevoie de atenție până la cel mai mic detaliu!

Shape

Relații cu clienții

Suntem aici pentru a te ajuta cu informații legate de SICO și modulele sale.

Telefon +40250 747 103

Soluții inteligente

Am gândit SICO astfel încât să fie accesibilă orice informație cât mai rapid. De la rapoarte legate de venituri, la grafic de salarizare sau costuri de producție, le poți avea pe toate la câteva clickuri distanță.

Solicită un demo la sediu

Serviciile noastre

Ce îți putem oferi?

Module pentru orice departament

SICO ERP&CRM acoperă în totaliate sistemul informațional – decizional economic și comercial al unei companii, având o multitudine de structuri funcționale standard, dar care pot fi personalizate pentru compania dumneavoastră. Enumerăm trei dintre cele mai căutate:

 • Marketing și Comercial
 • Comenzi și Vânzări
 • Contabilitate analitică și gestiune
Stabilește o întâlnire

Tableau Software – lider in raportul Magic Quadrant al solutiilor informatice pentru analiza si vizualizarea datelor, realizat de Gartner.

Vi se potriveste daca:

 • Aveti nevoie de raspunsuri INSTANT
 • Nu doriti sa deveniti experti IT pentru a afla informatii relevante de la un sistem informatic
 • Doriti sa verificati rapid informatiile, folosind astfel timpul eficient
Stabilește o întâlnire

SICO Devize este un program specializat in normarea, incadrarea, ofertarea, planificarea si urmarirea lucrarilor de investitii, mentenanta, modernizari din domeniul constructii – montaj ori similar.

Cu aceasta aplicatie se obtin documentele tehnico-economice de ofertare cerute la licitatii, planuri si programe de productie, situatii de lucrari, extrase de resurse, fise limita de consumuri de resurse, grafice, centralizatoare si borderouri ale productiei, devizul general al proiectului si urmarirea desfasurarii lui, principalele formulare din caietele de sarcini pentru licitatii s.a.

 • Realizarea rapida de incadrari si estimari pentru lucrari de constructii-montaj
 • Realizarea formularelor legale de licitatii
 • Și multe altele
Stabilește o întâlnire
Ce ne recomandă?

Încrederea clienților

Clienții reprezintă ținta tuturor eforturilor și acțiunilor sale, anticiparea nevoilor și receptivitatea față de solicitările acestora stând la baza a tot ceea ce întreprinde. Nicio provocare nu este lăsată deoparte.

 • Satisfacție garantată 100%
 • Suport tehnic 24/7
Portofoliu
Thumb